محوطه سازی مجموعه ویلایی واقع در منطقه مشا – دهکده خوشبختی

در پروژه مذکور به دلیل واقع شدن ویلاها در دامنه کوه اختلاف ارتفاع بین ساختمان و کوچه وجود داشت. با استفاده از دیوارچینی گابیون این اختلاف ارتفاع به بهترین شکل رفع گردید.